Събиране на лични данни при изпращане на международни пратки

Бихме искали да обърнем внимание, че DHL Express България изисква предоставянето на лични данни при използване на куриерски услуги, съгласно Закона за пощенските услуги (чл. 20, ал.1, т.11).

DHL Express, заедно с всички доставчици на международни пощенски услуги, се задължава да събира и съхранява следната информация за Вас: три имена и ЕГН или ЛНЧ за всички изпращачи на международни пратки, независимо дали пратката се изпраща от името на фирма или от името на физическо лице.

Тази информация ще бъде изисквана само в описаните от закона случаи, а именно при изпращане на международни пратки от България.

Всички лични данни са събирани, обработвани и съхранявани в съответствие с изискванията на ЗЗЛД, Общия регламент за защита на данните и Политиката за защита на личните данни на DHL Express България.

В случай че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашия Център за връзка с клиенти.