Условия за превоз на DHL Express

Условия за превоз на DHL Express

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ НА „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Настоящият документ представлява Общи условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги (наричани по-долу „Общи Условия”), по смисъла на § 1, ал. 18 от Допълнителната разпоредба на Закона за Пощенските Услуги, предлагани от „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД (наричано по-долу Оператор).

Настоящите Общи Условия се състоят от следните части: 1. Глобални общи условия на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС” за пренасяне на пратки; и 2. Специфични условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, валидни на територията на Република България.

Глобалните общи условия на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС” за пренасяне на пратки уреждат по общ начин взаимоотношенията между потребителите и всяко едно дружество, принадлежащо към международната корпоративна група на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС”.

Специфичните условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД се прилагат заедно с Глобалните общи условия на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС” за пренасяне на пратки, като имат за цел да съобразят императивните изисквания на приложимото законодателство на Република България. За избягване на съмнение:

 1. В случай на противоречие между Глобалните общи условия на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС” за пренасяне на пратки и Специфичните условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, последните се прилагат с предимство;

 2. В случай на противоречие между Глобалните общи условия на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС” за пренасяне на пратки и императивни разпоредби на приложимото законодателство на Република България, се прилагат последните;

Общите Условия са обвързващи за двете страни - Оператора и Клиента и съставляват неизменна част от индивидуалния договор между тях, ако такъв е подписан.

Чрез предаването на пратката на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, подателят декларира от свое име и от името на всяко свързано с пратката лице, че е запознат с настоящите Общи условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД и приема да ги спазва.

ГЛОБАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ПРАТКИ (наричани по-долу за краткост “Глобални Общи Условия”)

ВАЖНО

При поръчка на услугите на DHL Вие, в качеството си на „Подател“ се съгласявате и приемате от ваше име и от името на получателя на Пратката (“Получател”), както и от името на всяко друго лице, свързано с Пратката, настоящите Общи Условия. “Пратка” означава всички документи или колети, пътуващи с една товарителница, и които са транспортирани по начин, избран от DHL, включително по въздух, земя или друг способ. Под „Товарителница“ се разбира всеки идентификатор на Подателя или документ, създаден от автоматична система на DHL или на Подателя, като маркировка, баркод, въздушна товарителница или коносамент, както и техни електронни версии. Всяка Пратка се транспортира въз основа на принципа на ограничена отговорност, както е уточнено по-долу. Ако Подателят желае допълнителна сигурност, тогава срещу заплащане може да бъде направена застраховка (виж по-долу за повече информация). “DHL” означава всяко дружество, принадлежащо към мрежата на DHL Express.

1. Митническо освобождаване и спазване на регулаторните изисквания

DHL може да извърши всяка от изброените по-долу дейности от името на Подателя или на Получателя, като част от предлаганите услуги: (1) да попълва документи, променя кодове на продукти или услуги и заплаща предварително мита, данъци или други административни такси, дължими по силата на действащите закони и разпоредби (“Митнически задължения”), (2) да действа като действителен и законен представител на Подателя или Получателя, или да посочи посредник, който да съдейства при контрола на износа, осъществяван от митническите органи, или да извърши освобождаването на Пратката от митница (3) да пренасочва Пратката към лице, което изпълнява функцията на митнически посредник на Получателя, или към друг адрес при поискване от лице, за което DHL знае, че разполага с правомощия да отправя такива искания. Подателят или Получателят ще предоставят всякакви допълнително изисквани от закона упълномощавания с цел освобождаване на Пратката от DHL.

2. Пратки, които не се приемат за транспорт

Пратка се счита за неприемлива, ако: • съдържа огнестрелни оръжия, амуниции, експлозиви, взривни устройства или тестови парчета, въздушни оръжия, копия или имитации на огнестрелни оръжия, фалшификати, пари в брой, злато, сребро или други ценни метали, живи животни,; забранени части или останки от животни като слонова кост, човешки тленни или кремирани останки; насипни скъпоценни или полускъпоценни камъни; канабис или негови производни или забранени стоки, като наркотици или други незаконни субстанции; • е класифицирана като съдържаща опасни материали, опасни стоки или артикули, чието транспортиране е забранено или ограничено съгласно ADR (Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе) или от IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт), ICAO (Международна организация за гражданско въздухоплаване), или друга организация, имаща отношение към тази дейност (“Опасни Стоки”); • съдържа стоки и материали, които не могат да бъдат транспортирани безопасно или законосъобразно от DHL; • адресът е неверен или не е посочен правилно, или опаковката е дефектна или е неподходяща, за да осигури безопасно транспортиране при полагането на обикновена грижа; • правата на Подателя, Получателя или всяко друго лице, което е пряко или непряко свързано с пратката, да получава или изпраща пратки са отнети или ограничени съгласно списък на държавна или международна организация.

3. Доставки. Случаи, в които доставката е невъзможна.

Пратки не могат да бъдат доставяни до пощенски кутии и пощенски кодове. Пратки се доставят до адреса на Получателя, посочен от Подателя, но не задължително лично на посочения Получател. Пратки до адреси, обслужвани от централен пункт за получаване, се доставят до този приемен пункт. DHL може да уведоми Получател за предстояща доставка или за пропусната доставка. На Получателят може да бъдат предложени алтернативни възможности за доставка, като доставка за друг ден, доставка без да се изисква подпис, пренасочване или взимане от DHL Service Point. В случай, че Пратката се сметне за неприемлива съгласно Раздел 2, се установи, че стойността й е занижена за целите на митническото облагане, Получателят не може да бъде открит или откаже да приеме или заплати Митническите задължения или други разходи свързани с Пратката, DHL ще положи всички разумни усилия да върне Пратката на Подателя за сметка на последния. Ако това се окаже невъзможно, Пратката може да бъде освободена, изоставена, оставена за разпореждане или продадена, без това да поражда каквито и да било допълнителни задължения към Подателя или други лица. DHL има право да унищожи всяка Пратка, която по закон или съгласно решение на държавен орган не може да бъде върната на Подателя в цялост или на части, както и всяка Пратка с Опасни Стоки.

4. Проверка

DHL има право да отваря и проверява Пратка без да уведомява Подателя, с цел безопасност и сигурност, както и поради митнически или други регулаторни причини.

5. Цени на Пратките, Мита и Такси

Цената на Пратката се изчислява върху по-голямото от реалното или обемното тегло на парче, като всяко парче може да бъде претеглено и измервано повторно от DHL, за да се потвърдят изчисленията.
Заплащането на митническите задължения и други дължими разходи, посочени на сайта на DHL в страната по местоназначение, може да бъде поискано от Получателя преди доставката. Тези разходи включват такса, начислявана когато DHL кредитира Получателя пред митническите органи или заплаща митнически задължения от името на Получателя. Подателят следва да заплати или да възстанови на DHL размера на всички митнически задължения или други разходи, дължими за предоставените от DHL услуги, както и сумите, заплатени от DHL от името на Подателя или Получателя, в случай че не бъдат покрити от последния.

6. Отговорност на DHL

6.1 Отговорността на DHL по отношение на всяка Пратка, транспортирана по въздух (включително и чрез допълнителен превоз по суша или с междинни спирки) е ограничена от Монреалската или Варшавската конвенция, която е приложима, или при липса на такава конвенция, до по-ниската от (i) текущата пазарна цена или обявена стойност, или (ii) 22 Специални Права на Тираж на килограм (около $ US 30.00 за килограм). Такива ограничения се прилагат и за всички други форми на транспорт, освен когато пратките се транспортират само по суша, когато се прилагат ограниченията по-долу. За трансгранични пратки, превозвани по суша, отговорността на DHL е или се счита, че е ограничена от Конвенцията за международен сухопътен превоз на стоки (CMR), до по-ниското от (i) текущата пазарна цена или обявена стойност, или (ii) 8.33 Специални Права на Тираж на килограм (около $US 11.00 на килограм). Такива ограничения се прилагат и за националния сухопътен транспорт при липса на други задължителни или по-ниски граници на отговорността в приложимото национално транспортно законодателство. Ако Подателят счита тези лимити за недостатъчни, той трябва специално да обяви стойността и да направи искане за застраховка, както е описано в Раздел 8, или сам да направи застраховка. Отговорността на DHL е строго ограничена само до случаите на пряка загуба или увреждане на Пратката и в рамките на стойностите на килограм, определени в Раздел 6. Всички други обезщетения за загуби или вреди са изключени (включително, но не само такива за пропуснати ползи, приходи, лихви, бъдещи дейности) независимо дали тези вреди или загуби са специални или непреки, дори ако DHL е бил уведомен за риска от такива загуби или вреди. 6.2 DHL ще положи всички разумни усилия, за да достави Пратката съгласно обичайните срокове за доставка на DHL, но тези срокове не са задължителни и тяхното спазване не представлява част от договора. DHL не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени от забава, но за определени Пратки, Подателят може да претендира ограничена компенсация за забавяне при условията на Гаранция за Връщане на парите, които са на разположение на интернет страницата на DHL (www.dhl.com). Информация за тези условия може да се получи и от отдел „Обслужване на клиенти” на DHL.

7. Искове

Всички искове/рекламации за обезщетение се изпращат в писмен вид на DHL в рамките на (30) тридесет дни от датата на приемане на Пратката от DHL. В противен случай DHL не носи никаква отговорност. Исковете се ограничават до една рекламация за една Пратка, уреждането на която се счита за пълно и окончателно уреждане на всички загуби или вреди във връзка с нея.

8. Застраховка на Пратки

DHL може да уреди застраховка, покриваща пълната стойност на Пратката при нейното изгубване или повреждане, ако Подателят му е дал писмени инструкции за това, включително попълвайки застрахователния раздел от товарителницата или чрез автоматизираните системи на DHL, и заплащайки съответната премия. Застраховката на Пратката не покрива непреки загуби или вреди, както и загуби или вреди, дължащи се на забавяне.

9. Обстоятелства извън контрола на DHL

DHL не носи отговорност за загуби или вреди, възникнали вследствие на обстоятелства извън контрола на DHL. Те включват, но не се ограничават до: електрическо/магнитно увреждане или изтриване на електронни или фотографски изображения, данни или записи; всякакви дефекти или особености, произтичащи от естеството на Пратката, дори и в случай, че са били известни на DHL; всякакви действия или пропуски на лица, които не са служители или не са в договорни отношения с DHL, например Подателя, Получателя, трети страни, митници или други държавни органи; кибератаки от трети страни или други заплахи, свързани с информационната сигурност; „форсмажорни обстоятелства”, например земетресения, циклони, бури, наводнения, мъгли, войни, самолетни катастрофи или ембарго, бунт или гражданско неподчинение, епидемии или пандемии, профсъюзни действия.

10. Декларации, задължения и обезщетения от страна на Подателя

Подателят е длъжен да обезщетява и предпазва DHL и неговите директори, служители и агенти за/от всякакви задължения, загуби или вреди, възникнали в резултат от неспазване от страна на Подателя на следните гаранции и декларации: • Пратката е приемлива за транспортиране съгласно Раздел 2 по-горе; • Пратката е подготвена в обезопасени помещения от надеждни лица и е предпазена от действия на неупълномощени лица в процеса на нейната подготовка, съхранение и транспортиране до DHL; • Подателят спазва всички приложими закони за контрол на износа, санкции, митнически закони и разпоредби; или други приложими нормативни изисквания или рестрикции, свързани с вноса, износа, транзита или трансфера на стоки; • Подателят декларира пред DHL всички съдържащи се в пратката контролирани стоки с двойна употреба или военни стоки, предмет на правителствени разрешения; • Подателят, или негов представител, е предоставил цялата информация, както и всички разрешителни, лицензии и други държавни разрешения и документи, необходими съгласно приложимото законодателство или изисквани от DHL, и същите са верни, пълни и точни, включително стойността и описанието на стоките, както и информацията относно Подателя и Получателя; • Когато предоставя лични данни на DHL, Подателят е спазил законовите си задължения относно обработване и споделяне на тези данни, включително да информира засегнатите лица, че за целите на транспорта, митническото освобождаване и доставката, се изискват лични данни на Получателя, включително неговия имейл адрес и телефонен номер.

11. Маршрут на Пратката

Подателят приема всички маршрути и отклонения на Пратката, включително възможността тя да бъде транспортирана с междинен престой на определени места.

12. Приложимо Право

Всеки спор, възникнал или свързан по някакъв начин с настоящите Глобални Общи Условия, е предмет на неизключителната юрисдикция на съдилищата и ще се урежда съобразно законодателството на страната на произход на Пратката, като Подателят се задължава безусловно да признае въпросната юрисдикция, освен ако това не противоречи на приложимото законодателство

13. Ограничителна клауза

Невалидността или неприложимостта на дадена клауза не влияе на никоя от останалите клаузи на настоящите Глобални Общи Условия. Повече информация може да откриете на интернет страницата на DHL (https://mydhl.express.dhl/), както и сайтът на DHL в съответната държава, или да получите от локалния отдел „Обслужване на клиенти” на DHL.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ НА „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД

(наричани по-долу „Специфични Условия”) Настоящите Специфични условия имат за цел да допълнят уредбата в съответствие с императивните изисквания на законодателството на Република България.

РАЗДЕЛ I

Обхват и характеристики на услугите

 1. Операторът е пощенски оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги), дефинирани в Закона за пощенските услуги. Куриерските услуги предоставени от Оператора включват: Международни куриерски услуги: EXPORT (износ) и IMPORT (внос) и експресни услуги в рамките на страната DOMESTIC EXPRESS.
 2. Операторът предоставя допълнителни услуги на потребителите, които са описани на интернет страницата на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, www.dhl.bg, и които представляват неразделна част от настоящите Общи условия. Информация за тях може да бъде получена в офисите на Оператора и чрез служител „Обслужване на клиенти”.
 3. С подписа си върху куриерската товарителница Подателят на Пратката декларира, че е запознат с настоящите Общите Условия и е съгласен да ги изпълнява.

РАЗДЕЛ II

Срокове за доставяне на пратки

 1. Сроковете за доставяне на пратките се определят в зависимост от вида на услугите и съответната дестинация, и могат да бъдат проверени на сайта на Оператора - www.dhl.bg. Потребителите могат да получат информация и в офисите на Оператора, или чрез служител „Обслужване на клиенти”.
 2. В отклонение на посоченото в т. 6 от Глобалните Общи Условия, сроковете за доставка на пратката са част от споразумението между Оператора и клиента и са обвързващи за Оператора. При неизпълнение на сроковете за доставка Операторът дължи компенсация в размер на действителната стойност на вредите, но не повече от стойността на заплатената към Оператора цена / сума за Пратката / услугата.
 3. В случай, че Подателят на Пратката е посочил непълен и/или неточен адрес или телефон за връзка с Получателя, Операторът не е обвързан с предварително обявения срок за доставка на Пратката.
 4. Операторът не носи отговорност за неспазване параметрите на услугата и при непредвидени обстоятелства, възникнали при осъществяване на превоз, както и в изрично предвидените в Общите условия и в закона случаи.

РАЗДЕЛ III

Цени. Начин на заплащане

 1. Начинът на определяне на цените на услугите от Оператора е уреден в т.5 от Глобалните Условия. Настоящият раздел има за цел да допълни уредбата в съответствие с императивните изисквания на законодателството на Република България.
 2. Цените на услугите са определени от Оператора съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги и са посочени на интернет страницата на Оператора - www.dhl.bg. Информация за цените може да бъде открита от потребителите в офисите на Оператора и чрез служител „Обслужване на клиенти”.
 3. Цените на услугите се предплащат от потребителите.
 4. Цените на услугите могат да се заплащат и в срокове, определени в индивидуалните договори, сключени с потребителите.
 5. Заплащането на услугите се извършва безкасово или в брой.
 6. В допълнение към т.5 от Глобалните Общи Условия, при поискване от страна на Подателя/ Получателя или с негово съгласие, DHL кредитира Получателя пред митническите органи или предплаща митнически задължения от името на Получател, който няма клиентски номер при DHL, за което DHL има право да начисли такса.

РАЗДЕЛ IV

Условия за приемане и доставяне на пратки

 1. Условията за приемане и доставяне на пратки са уредени в т.2, т.3 и т.4 от Глобалните Общи Условия. Заявки за изпращане могат да бъдат направени по различни начини, включително, но не само чрез обаждане към служител „Обслужване на клиенти” или онлайн през интернет страницата на Оператора - www.dhl.bg. Пратки се изпращат на място в офисите на Оператора и неговите партньори. Товарителницата се подготвя в момента на приемане на пратката, или се изготвя предварително от клиента чрез електронните приложения на Оператора. За предаване на пратките Подателят може да заяви вземането им от адрес от куриер или да посети офисите на Оператора или на неговите партньори, или по други начини, които са публикувани на интернет страницата на Оператора www.dhl.bg.
 2. В допълнение към т.3 от Глобалните Общи Условия, в случай, че пратката бъде сметната за неприемлива, стойността й е занижена за целите на митническо облагане, получателят не може да бъде открит или откаже да приеме или да заплати за доставката, срокът, след изтичането на който пратката може да бъде обявена за продажба, оставена за разпореждане или продадена от Оператора, е един месец. За всяка пратка, която се обработва на територията на България, ако последната бъде оставена за разположение от оператора или продадена, се изготвя протокол или друг съответен документ, описващ причините, довели до тези действия. Срокът за съхранение на този протокол или друг съответен документ от оператора е 6 месеца.
 3. В отклонение от т.4 от Глобалните Общи Условия, при съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пратките, Операторът при приемането им извършва проверка със съгласието на подателя. Когато има достатъчно основание да се смята, че вече приета пратка съдържа забранени предмети или вещества, Операторът има право да извърши независима проверка. Чрез предаването на пратката на Оператора, потребителят декларира, че съдържанието на пратката е в съответствие с приложимото законодателство и дава съгласието си за такава проверка.
 4. Приемането на доставката може да е в писмена форма или в електронен вид. Приемането не може да се оспорва само на основанието, че съществува единствено в електронен вид.

РАЗДЕЛ V

Процедури за рекламации и обезщетения

 1. Процедурите за рекламации и обезщетения, както и отговорността на Оператора и Потребителя, са уредени в т.6, т.7, т.9 и т.10 от Глобалните Общи Условия. За избягване на съмнение, под „иск” в Глобалните Общи Условия следва да се разбира „рекламация” по смисъла на Закона за пощенските услуги.
 2. В отклонение от т.6 от Глобалните Общи Условия, Операторът дължи обезщетение на потребителите във всички императивно уредени случаи в Закона за пощенските услуги, в това число при загубени, откраднати или повредени, изцяло или частично пратки и при неспазване на сроковете за доставяне на пратки. За избягване на всяко съмнение, отговорността на DHL за случаите на загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пощенски пратки и пощенски колети, както и за върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им, е в размерите, посочени в т. 6.1. от Глобалните условия. При неизпълнение на сроковете за доставка Операторът дължи компенсация в размер на действителната стойност на вредите, но не повече от стойността на заплатената към Оператора цена/сума за Пратката/услугата. Операторът не предлага услугата наложен платеж.
 3. Потребителят има право на писмена рекламация.
 4. В отклонение от т.7 от Глобалните Общи Условия, срокът за предявяване на рекламацията е 6 (шест) месеца, считано от датата на приемане на пратката.
 5. Операторът проучва рекламацията и в срок от един месец - за вътрешните пратки и три месеца - за международните пратки, уведомява писмено рекламанта за резултата. В случаите, когато рекламация е счетена за основателна, обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението за рекламация.
 6. Конкретните размери на обезщетенията, дължими от Оператора, са посочени в т.6 от Глобалните Общи Условия.
 7. В отклонение от т.10 от Глобалните Общи Условия, Операторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си единствено в случаите, предвидени изчерпателно в Закона за пощенските услуги, в това число: 24.1 когато повреждането или унищожаването на пратките е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пратките; 24.2 за пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред; 24.3 когато поради непълен или погрешен адрес пратката е доставена на друго лице; 24.4 когато Подателите или Получателите на пратки не са предявили писмена рекламация съгласно условията, предвидени в Глобалните Общи Условия и настоящите Специфични Условия.
 8. Подателите носят отговорност пред Оператора единствено в случаите, предвидени в Закона за пощенските услуги, а именно за всички повреди, причинени от съдържанието на техните пратки на други пратки. Отговорността е в размерите, в които Операторът отговаря пред лицата, чиито пратки са увредени. Подателите носят отговорност и за вредите, причинени на самия Оператор.

РАЗДЕЛ VI

Права и задължения на потребителите и на Оператора

 1. Правата и задълженията на потребителите и на Оператора се уреждат от Глобалните общи условия. Настоящите Специфични условия имат за цел да допълнят уредбата в съответствие с императивните изисквания на законодателството на Република България.
 2. Потребителите имат следните права: 27.1 да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от Оператора услуги; 27.2 да получат качествено изпълнение на услугите в съответствие с Глобалните общи условия и настоящите Специфични условия; 27.3 да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията; 27.4 да получат обезщетение в случаите и по реда на Глобалните общи условия и настоящите Специфични условия.
 3. Потребителите се задължават: 28.1 да подготвят и представят пратката във вид, отговарящ на изискванията на Глобалните общи условия и настоящите Специфични условия; 28.2 да предплатят цената на услугата, съгласно описаните на уеб сайта на Оператора цени, достъпни на следния адрес: www.dhl.bg , освен ако не е посочен друг начин на плащане в индивидуалния договор или допълнително споразумение; 28.3 да отговарят за вреди, причинени на Оператора съгласно условията, предвидени в Глобалните общи условия и настоящите Специфични условия; 28.4 да предоставят максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката.
 4. Операторът има следните права: 29.1 да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки. 29.2 да не приема пратки, неотговарящи на изискванията на Глобалните общи условия и/или настоящите Специфични условия, или съдържащи забранените за превоз вещества или материали, посочени в Раздел

VII по-долу

29.3 да сключва индивидуални договори и/или споразумения за допълнителни услуги с потребителите. 30. Операторът се задължава: 30.1 да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата; 30.2 да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени; 30.3 да обезщети потребителите съгласно условията, предвидени в Глобалните общи условия и настоящите Специфични условия; 30.4 да разглежда и взема становища по рекламации и предложения от потребителите; 30.5 да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната; 30.6 да определи срокове за доставяне на пратките съгласно т. 4.; 30.7 да изпълни заплатената от потребителя услуга в съответствие с Глобалните общи условия и настоящите Специфични условия; 30.8 да постави Общите условия за взаимоотношенията с потребители на куриерски услуги на „ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ” ЕООД на видни места в офисите и на интернет страницата си и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване.

РАЗДЕЛ VII

Изисквания за форма, размери, тегло и опаковка 31. Операторът предоставя информация относно формата, минималните и максималните размери, теглото и начина на опаковане и етикетиране на пратките. Изискванията за опаковане, както и насоките на оператора относно подготовката на пратката, препоръчителните стъпки, свързани с опаковането, и примерните етикети и стикери, които могат да бъдат използвани от потребителите, са достъпни на уеб сайта на оператора, на следния адрес: www.dhl.bg.

РАЗДЕЛ VIII

Забранени за пренасяне предмети и вещества 32. Забранените за пренасяне вещества и предмети са посочени в т.2 от Глобалните общи условия. За избягване на съмнение, Операторът забранява поставянето във вътрешни и международни пратки на всички вещества и предмети, посочени в чл.90 и чл.91 от Закона за пощенските услуги, които съдържат, но не се ограничават до: 32.1 наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества; 32.2 оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; 32.3 противоречащи на нравствените норми предмети; 32.4 предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на ОПЕРАТОРА или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения; 32.5 религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; 32.6 движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат; 32.7. акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) или съответното приложимо законодателство. При предоставянето на пратка, съдържаща акцизни стоки потребителите декларират и гарантират, че пратката, която предоставят на Оператора отговаря на изискванията на ЗАДС или съответното приложимо законодателство. Примерен списък на забранените стоки е достъпен за потребителите на уеб сайта на Оператора www.dhl.bg, както и на видно и достъпно място в офисите на Оператора. 32.8 В пратките, с изключение на тези с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. 32.9 В международните пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите, изброени по-горе, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.

РАЗДЕЛ IX

Ред за разрешаване на спорове

Спорове между Оператора и Потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за Регулиране на Съобщенията и други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.